Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten.
 2. Ieder aanbod geschiedt behoudens verkoop en zonder enige verbintenis.
 3. Iedere verkoop is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Antwerpen, uitgave 1983, zoals bepaald door de Sectie Hout en Houtplaten van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen, en aan de bijzondere voorwaarden welke uitdrukkelijk op de verkoopsbevestiging vermeld zijn. De koper wordt geacht de goederen te kennen en goedgekeurd te hebben door het feit zelf van de koop, tenzij dit uitdrukkelijk anders bedongen werd op de verkoopsbevestiging (verkoop na goedkeuring). Bij verkoop "onder goedkeuring" en tenzij anders bedongen werd op de verkoopsbevestiging, moet deze goedkeuring geschieden binnen 8 dagen, zoniet wordt de koopwaar beschouwd als zijnde goedgekeurd.
 4. Het vervoer van de koopwaar geschiedt op gevaar en risico van de koper, zelfs indien de vervoerprijs in de verkoopprijs begrepen is. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden, wanneer ze meer dan drie dagen na de afhaling geschiedt. In geval van klacht moet de hele partij ter beschikking van de verkopers gehouden worden voor nazicht.
 5. De facturen zijn betaalbaar te Gent, contant en zonder korting behoudens andersluidende schriftelijke vermelding door de verkoper. Het trekken van wissels op de koper doet geen afbreuk aan deze verplichting. Voor facturen met een waarde van 500 € en minder wordt geen wissel uitgegeven. Deze zijn enkel betaalbaar netto contant.
 6. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering met een minimum van 50 EUR en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
 7. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling. Iedere achterstallige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant op de vervaldag, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop.
 8. De goederen blijven het eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de verkoopprijs. De last van de risico's gaat over van de verkoper naar de koper vanaf het moment van de levering.
 9. De verkopers hebben het recht een eersterangswaarborg te eisen tot het bekomen van de betaling. In afwachting van deze waarborg, hebben de verkopers het recht de levering van de goederen op te schorten. Zo geen dergelijke waarborg wordt verkregen binnen 14 dagen na de vraag hierom, gericht per aangetekend schrijven, mogen de verkopers de verkoop zonder meer vernietigen, onverlet de eventuele kosten en intresten ten laste van de koper.
 10. Zo de koopwaar niet afgehaald werd binnen de vastgestelde termijn, aangeduid op de volgbrief, hebben de verkopers het recht, na aanmaning per aangetekend schrijven, hetzij de koopwaar te verplaatsen, hetzij ze naar de koper per vrachtwagen of per spoor te vervoeren, voor rekening en op risico van de koper. Na het verstrijken van de termijn van afhaling, vastgesteld op de volgbrief, hebben de verkopers eveneens het recht van de koper bijkomend liggeld te eisen voor de niet-afgehaalde koopwaar.
 11. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. De verkoper kan echter tevens het geschil laten beslechten voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur.


NEDERLAND

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.