Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De rechtsverhouding tussen NV VAN HOOREBEKE TIMBER (hierna VHT) en de klant, wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, de laatste offerte, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’. Door de bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden als enig geldende zowel voor de betrokken bestelling als navolgende bestellingen, met uitsluiting van alle andere bepalingen waarmee VHT zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard, m.i.v. de algemene voorwaarden van de medecontractant. Van de algemene voorwaarden van VHT kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de regels inzake internationaal privaatrecht en dient als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

3. Prijsoffertes zijn vrijblijvend en verbinden VHT niet behoudens ingeval van uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling.

4. Ingeval van levering conform de offerte wordt de koper geacht de goederen te kennen en goedgekeurd te hebben door het feit zelf van de koop, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen werd op de orderbevestiging (verkoop na goedkeuring). Bij verkoop “onder goedkeuring” en tenzij anders bedongen werd op de orderbevestiging, moet deze goedkeuring geschieden binnen de 8 dagen na levering, zo niet wordt de koopwaar beschouwd als zijnde goedgekeurd en aanvaard. Zichtbare gebreken dienen op het ogenblik van de levering te worden gemeld aan VHT zo niet worden deze geacht te zijn aanvaard.

5. Het vervoer van de koopwaar geschiedt op gevaar en risico van de koper, zelfs indien de vervoerprijs in de verkoopprijs begrepen is. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden, wanneer ze meer dan drie dagen na de afhaling geschiedt. In geval van klacht moet de hele partij ter beschikking van de verkopers gehouden worden voor nazicht.

6. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum en zonder korting in geval van contante betaling, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen.

7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum zullen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn te rekenen vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling en dit aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 250 EUR verschuldigd. Omgekeerd is dit ook van toepassing op de door VHT verschuldigde bedragen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur, worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

8. In geval van achterstallige betaling behoudt VHT zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere overeenkomsten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, na ontvangst van de achterstallige betalingen. De te betalen prijs voor de opgeschorte prestaties blijft verschuldigd onverminderd eventuele verwijlinteresten en schadebeding. Wanneer de koper zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt, behoudt VHT zich het recht voor om, na voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op eventuele bijkomende schadevergoeding. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behoudt VHT zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding of financiële compensatie.

9. De goederen blijven het eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de verkoopprijs. De last van de risico's gaat over van de verkoper naar de koper vanaf het moment van de levering.

10. VHT heeft het recht een eersterangs waarborg te eisen van de koper tot het bekomen van de betaling. In afwachting van deze waarborg, heeft VHT het recht de levering van de goederen op te schorten. Zo geen dergelijke waarborg wordt verkregen binnen een termijn van 14 dagen na de vraag hierom, kan VHT de verkoop als ontbonden beschouwen, onverlet de eventuele kosten en verwijlinteresten die ten laste van de koper blijven.

11. Zo de koopwaar niet afgehaald werd binnen de vastgestelde termijn, aangeduid op de orderbevestiging, heeft VHT het recht, tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen met de koper, om binnen de 7 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven, hetzij de koopwaar te verplaatsen, hetzij ze naar de koper te vervoeren, voor rekening en op risico van de koper. Na het verstrijken van de termijn van afhaling, zoals bepaald in de orderbevestiging, heeft VHT eveneens het recht om van de koper bijkomend liggeld te eisen voor de niet-afgehaalde koopwaar. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de facturatie van dit liggeld.

12. Alle geschillen in verband met de overeenkomst en de facturatie tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. VHT kan ook opteren om het geschil te laten beslechten voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de debiteur.

BIJZONDERE VOORWAARDEN IN GEVAL VAN GERESERVEERDE STOCK.

13. Tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen met VHT wordt de koopwaar dewelke het voorwerp uitmaakt van een gereserveerde stock, voor een periode van maximum 8 weken na beschikbaarheid voor levering bij de koper door VHT in bewaring genomen. Na het verstrijken van deze periode zal VHT bijkomend liggeld ten belope van 8 EUR per kubieke meter per maand aanrekenen. Tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen, indien na 16 weken na de beschikbaarheid voor levering, de koopwaar nog niet werd afgehaald, heeft VHT het recht, om binnen de 7 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven, de koopwaar naar de koper per vrachtwagen of per spoor te vervoeren, voor rekening en op risico van de koper.

NEDERLAND

14. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

DUITSLAND

Verlengd Eigendomsvoorbehoud:

15. De eigendom van de geleverde goederen is voorbehouden om alle vorderingen waarop de verkoper recht heeft uit de huidige en toekomstige zakelijke transacties veilig te stellen totdat alle openstaande saldi tegenover de koper en zijn groepsondernemingen zijn afgewikkeld. Onze eigendom strekt zich uit tot nieuwe artikelen die voortvloeien uit de verwerking van de gereserveerde goederen. De klant produceert het nieuwe artikel voor ons met uitsluiting van zijn eigen eigendomsverwerving en slaat het voor ons op. Dit geeft geen aanleiding tot claims tegen ons.

16. In het geval van verwerking van onze voorbehouden goederen met goederen van andere leveranciers waarvan de eigendomsrechten ook op de nieuwe zaak voortduren, verwerven wij samen met deze leveranciers mede-eigendom van de nieuwe producten - met uitsluiting van een mede-eigendomsverwerving van de klant - waarbij ons mede-eigendomsaandeel overeenkomt met de verhouding van de factuurwaarde van onze voorbehouden goederen tot de totale factuurwaarde van alle mede verwerkte voorbehouden goederen.

17. De klant draagt hierbij zijn vorderingen uit de verkoop van voorbehouden goederen uit onze huidige en toekomstige leveringen van goederen met alle bijkomende rechten ter hoogte van ons eigendomsaandeel als zekerheid aan ons over.

18. Zolang de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons naar behoren nakomt, kan hij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening beschikken over de goederen die ons toebehoren en de aan ons overgedragen vorderingen zelf innen.