Bezoeker klant of leverancier

IK BEN EEN BEZOEKER VAN DE WEBSITE,  EN/OF (EEN CONTACTPERSOON BIJ) EEN KLANT OF LEVERANCIER

1 Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

3 Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij persoonsgegevens? 

4 Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?  

5 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?  

6 Welke rechten heeft u?  

7 Hoe contact met ons opnemen?  

8 Wijzigingen 


1 Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

1.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten of wanneer u deze website en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt. 

1.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze website, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn. 

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons. 

1.3 Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

2.1 De persoonsgegevens die we verzamelen of verkrijgen kunnen omvatten: identificatiegegevens (zoals naam, adres ( privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk), land van verblijf, elektronische identificatiegegevens (cookies, gelogde gegevens, IP adressen, het type en taal van uw browser, uw toegangstijd,...); persoonlijke eigenschappen (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit); uw financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer); tewerkstelling en opleidingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel en uw opleidingsgegevens); uw berichten op blogs, forums, wikis en andere sociale media toepassingen en diensten die we verstrekken, gegevens over hoe u onze diensten gebruikt; details over hoe u verkiest met ons om te gaan of vergelijkbare informatie). 

2.2 De types van persoonsgegevens die we verzamelen zullen afhangen van de aard van de diensten die we verstrekken of hoe u onze website gebruikt, zoals:

• Ons contacteren - Als u ons contacteert op de website (via sociale media, het contactformulier of per telefoon), vragen we u om informatie zoals uw naam, adres en e-mail adres zodat we uw vragen en de opmerkingen ingediend via onze website kunnen behandelen en beantwoorden.

• Nieuwsbrief - als u updates en aankondigingen wenst te ontvangen betreffende onze producten en diensten, vragen we uw naam en e-mailadres zodat we u de nieuwsbrief kunnen sturen.

• Uitvoering commerciële relatie - We kunnen de persoonsgegevens die u ons bezorgt bijvoorbeeld gebruiken voor contact-, boekhouding-, facturatie- of leveringsdoeleinden, of om u technisch-commerciële informatie en informatie over onze producten en diensten te verstrekken.

• Informatie die we automatisch van u verzamelen - als u gebruik maakt van onze website, verzamelen of bekomen we automatisch uw persoonsgegevens door de wijze waarop u met ons en anderen omgaat, te observeren of er zaken uit af te leiden. We gebruiken deze gekoppelde informatie om uw beleving van onze website te verbeteren (bijvoorbeeld om u een meer gepersonaliseerde beleving te verstrekken of uw aandacht te vestigen op informatie betreffende onze diensten die interessant voor u kunnen zijn) en om te verzekeren dat het efficiënt werkt. Bijvoorbeeld, wij (of onze dienstverleners) kunnen cookies gebruiken (kleine tekstbestanden opgeslagen in de browser van een gebruiker) die persoonsgegevens kunnen verzamelen. 

• Marketing doeleinden - met uw (indien nodig vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige) toestemming, gebruiken we uw data voor marketingdoeleinden, zoals de analyse en behoud van onze activiteiten, intern management, verbetering van onze website, producten en diensten, marktonderzoek, en verbetering van onze dienstverlening aan klanten.

3 Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij persoonsgegevens? 

3.1 We gebruiken uw persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden:  

a) omdat de informatie nodig is om de overeenkomst met onze klanten en leveranciers uit te voeren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen; of b) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of c) omwille van onze gerechtvaardigde belangen, zoals (maar niet beperkt tot) een efficiënte bedrijfsvoering, dienstverlening en uitvoering van onze overeenkomsten met klanten en leveranciers garanderen, voor zover uw belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen.

3.2 Indien we wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te bekomen om u bepaald marketing materiaal toe te sturen, zullen we dit marketing materiaal enkel toesturen indien we dergelijke toestemming van u hebben bekomen. 

4 Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven? 

4.1 Met het oog op een of meer van de hierboven vermelde doelen kunnen we gegevens van u meedelen aan onze filialen of gelieerde vennootschappen, of aan andere ondernemingen waarmee van Hoorebeke Timber NV rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld. 

4.2 Gelieve te noteren dat sommige van de bovenvermelde ontvangers van uw persoonsgegevens gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Unie waarvan de wetten niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. In dergelijk geval, zullen we ervoor zorgen dat er gepaste waarborgen van toepassing zijn om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. De gepaste waarborg kan een overeenkomst voor doorgifte van persoonsgegevens zijn, gebaseerd op de standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Voor verdere informatie over de gegevens zoals hierboven beschreven en de gepaste waarborgen gebruikt door Van Hoorebeke Timber NV met betrekking tot dergelijke doorgiften, kan u contact opnemen via info@vanhoorebeke.com.

4.3 We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens mee te delen als dit verplicht is bij wet, of als we geloven dat deze mededeling nodig is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, bevel van de rechtbank, of verzoek van een toezichthouder.

5 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

We bewaren uw informatie gedurende een redelijke periode, met name de langste van de volgende periodes: (i) zolang als nodig voor de relevante activiteit of diensten; (ii) een bewaringstermijn verplicht bij wet; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart. 

6 Welke rechten heeft u? 

6.1 U hebt het recht om Van Hoorebeke Timber op ieder moment te contacteren met het verzoek om: 

• Inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen; • De persoonsgegevens die we over u hebben bij te werken of te verbeteren indien u denkt dat deze niet volledig of correct zijn; • de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, of de wijze waarop we deze persoonsgegevens verwerken beperken indien u denkt dat er (niet langer) een wettelijke basis voor ons is om deze te verwerken; • uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (in die mate dat de verwerking gebaseerd is op toestemming); • u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor we een rechtmatig belang hebben als wettelijke basis, in welk geval we de verwerking zullen stoppen tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking.

6.2 U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder). In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden. 

6.3 De uitoefening van bovenstaande rechten kan op eenvoudig verzoek via info@vanhoorebeke.com.

U kan deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht met betrekking tot uw privacy bij ons wenst in te dienen.

6.4 Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop we uw persoonsgegevens hebben behandeld of elke privacy vraag of verzoek dat u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

7 Hoe contact met ons opnemen?  

Als u vragen hebt over deze website of over onze Privacy Kennisgeving, kan u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@vanhoorebeke.com. 

8 Wijzigingen  

Wij kunnen deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. Elke wijziging die we in onze Privacy Kennisgeving aanbrengen, zal gepubliceerd worden op deze pagina. Om duidelijk te maken wanneer we wijzigingen aan de Privacy Kennisgeving aanbrengen, zullen we de datum van aanpassing vermeld bovenaan deze pagina wijzigen. De aangepaste Privacy Verklaring zal van toepassing zijn vanaf deze datum. 

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie van deze privacy kennisgeving.