Sollicitant

IK BEN SOLLICITANT

1 Waarom en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?  

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

3 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?  

4 Welke rechten heeft u?  

5 Hoe contact met ons opnemen?  

6 Wijzigingen 


1 Waarom, op basis van welke rechtsgrond en hoe lang worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat Van Hoorebeke Timber alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in het gerechtvaardigd belang van Van Hoorebeke Timber, i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende één jaar na het einde van de aanwervingsprocedure, in het gerechtvaardigd belang van Van Hoorebeke Timber, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel. 

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:

 standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);  persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,...);  uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in uw CV);  lidmaatschappen;  gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;  gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);  talenkennis;  indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;  eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie;  digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;  alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

3 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens? 

HR en uw beoogde leidinggevende(n)  zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikt ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Met het oog op een of meer van de hierboven vermelde doelen kunnen we gegevens van u tevens meedelen aan onze filialen of gelieerde vennootschappen. 

We sturen uw gegevens niet door naar andere derden, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.

In principe geeft Van Hoorebeke Timber persoonsgegevens van sollicitanten niet door buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte. 

4 Welke rechten heeft u? 

4.1 U hebt het recht om Van Hoorebeke Timber op ieder moment te contacteren met het verzoek om: 

• Inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen; • De persoonsgegevens die we over u hebben bij te werken of te verbeteren indien u denkt dat deze niet volledig of correct zijn; • de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, of de wijze waarop we deze persoonsgegevens verwerken beperken indien u denkt dat er (niet langer) een wettelijke basis voor ons is om deze te verwerken; • uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (in die mate dat de verwerking gebaseerd is op toestemming); • u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor we een rechtmatig belang hebben als wettelijke basis, in welk geval we de verwerking zullen stoppen tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking. Zo zal u bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zal Van Hoorebeke Timber uw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.  

4.2 De uitoefening van bovenstaande rechten kan op eenvoudig verzoek via info@vanhoorebeke.com.

U kan deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht met betrekking tot uw privacy bij ons wenst in te dienen.

4.3 Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop we uw persoonsgegevens hebben behandeld of elke privacy vraag of verzoek dat u bij ons hebt ingediend, hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

5 Hoe contact met ons opnemen? 

Als u vragen hebt over deze website of over onze Privacy Kennisgeving, kan u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@vanhoorebeke.com. 

6 Wijzigingen 

Wij kunnen deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. Elke wijziging die we in onze Privacy Kennisgeving aanbrengen, zal gepubliceerd worden op deze pagina. Om duidelijk te maken wanneer we wijzigingen aan de Privacy Kennisgeving aanbrengen, zullen we de datum van aanpassing vermeld bovenaan deze pagina wijzigen. De aangepaste Privacy Verklaring zal van toepassing zijn vanaf deze datum.  

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie van deze privacy kennisgeving.